Leuk dat je kiest voor Paddle Share; nog even de Algemene Voorwaarden lezen & accepteren en je bent klaar om voor het peddelavontuur.

 Project: Paddle Share

Verhuurder: Peddelsport Vlaanderen vzw

Ondernemingsnummer: 0417934101

Adres: Blijde Inkomststraat 50, 3000 Leuven (België)

E-mail: info@paddleshare.be

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst afgesloten tussen Paddle Share (Peddelsport Vlaanderen vzw; hierna ‘De Verhuurder’ genoemd) enerzijds en de in de reservatie geïdentificeerde natuurlijke persoon (hierna ‘De Huurder’ genoemd) anderzijds.

1.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomst is bepaald in de reservering.

1.3 De Huurder is zich ervan bewust dat aan het gebruik van gehuurde materialen risico’s verbonden zijn (verlies, diefstal en beschadiging van het materiaal). Risico’s kunnen in geen geval op de fabrikant van het materiaal of De Verhuurder verhaald worden.

 

Artikel 2. Veiligheidsinstructies

Jouw veiligheid is zeer belangrijk voor ons. De Huurder verklaart dat hij de veiligheidsinstructies heeft gelezen via volgende link.

De Huurder gaat ermee akkoord om de zwemvest te dragen tijdens het peddelen.

De Huurder gaat ermee akkoord dat hij/zij zal peddelen op eigen risico.

De Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan De Huurder zijn gesteld.

 

Artikel 3. Boekingsvoorwaarden en annulaties

De Huurder heeft de mogelijkheid om hun boeking te wijzigen of een volledige terugbetaling of een cadeaubon te ontvangen door de boeking zelf online te annuleren of te wijzigen met een opzeggingstermijn van 48 uur voor begin van de activiteit.

De Huurder kan telefonisch of online de boeking wijzigen.

De Huurder ontvangt een cadeaubon in geval van annulering door De Verhuurder vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden.

Wijzigingen en aanvullingen van de reservaties zijn slechts geldig indien er een schriftelijke bevestiging is. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze reservatie zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 

Bij afwezigheid/no-show wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Gebruik van het materiaal

Deze overeenkomst heeft betrekking op de lijst van materialen (vaartuigen en vaarmateriaal + logistiek, …) dat gereserveerd kan worden via de website www.paddleshare.be en het materiaal dat nodig is om Paddle Share mogelijk te maken (logistiek, kar, box, sloten, …). Het materiaal blijft ten alle tijden eigendom van Peddelsport Vlaanderen.  Het materiaal mag gebruikt worden op de locatie van de Paddle Share box door De Huurder of, met toestemming van De Huurder en op zijn verantwoordelijkheid, door een andere persoon. De Huurder is verantwoordelijk dat alle gebruikers deze voorwaarden gelezen hebben.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst 

De Huurder kan het materiaal reserveren en enkel wanneer deze nog beschikbaar zijn.  

 

Artikel 6. Huur - borg - laattijdige kosten

De huur van het materiaal is betaald op het moment van de reservatie. De Huurder is verantwoordelijk dat het materiaal niet beschadigd wordt of verloren gaat. De Verhuurder heeft het recht om naast de huur een borgsom in rekening te brengen ter dekking van eventuele schade aan of verlies van het materiaal. De Verhuurder zal de waarborgsom uiterlijk 48 uur na het einde van de huurperiode voorzien.

De Verhuurder heeft het recht om beschadigde en/of verloren materiaal van de creditcard van De Huurder af te schrijven volgens de geldende prijslijst (zie addendum).

Indien het niet mogelijk is om de creditcard van huurder af te schrijven, is De Verhuurder gerechtigd De Huurder te factureren, waarbij De Huurder de factuur binnen 10 dagen na factuurdatum dient te voldoen.

 

Artikel 7. Uithalen en terugbrengen materiaal Paddle Share Box

De Huurder haalt zelf het materiaal uit de Paddle Share box (mobiel of vast). Bij beëindiging van de sessie zorgt De Huurder dat hij het materiaal terugplaatst in de Paddle Share box (mobiel of vast). De huurder zorgt te allen tijde dat het digitaal slot gesloten is zoals omschreven in het stappenplan: https://www.peddelsport.vlaanderen/waar-het-water-op/paddle-share/klantinformatie. Het tijdstip van uit de Paddle Share box halen en het terugbrengen geldt zoals de reservering het omschrijft.

Het kan zijn dat er iemand op je wacht om je kajak/SUP op het afgesproken tijdstip terug te brengen. Houd er dus rekening mee dat als je te laat toekomt, dit kan betekenen dat de peddelervaring van iemand anders verpest wordt. Houd dus rekening met de retourtijd!

Mocht u de kajak/SUP absoluut niet op tijd kunnen retourneren, meld dit dan telefonisch via het nummer op uw boekingsbevestiging. Door deze Algemene Voorwaarden goed te keuren, gaat u ermee akkoord dat wij een extra vergoeding van €50 op uw kaart in rekening brengen naast de extra huurkosten volgens onze prijslijst voor de tijd dat u de kajak/SUP huurt naast de afgesproken tijd.

Aan het einde van de huurperiode dient De Huurder het materiaal terug te brengen naar de plaats waar het is opgehaald.

Bij teruggave dient het materiaal in dezelfde staat te worden achtergelaten als waarin het werd opgehaald, met uitzondering van normale slijtage.

 

Artikel 8. Het materiaal: de staat, onderhoud & verzorging

De Huurder is verplicht bij het gebruik van het materiaal deze grondig te inspecteren op eventuele gebreken en/of schade aan het materiaal of diefstal. Indien er iets niet in orde mocht zijn, dient De Huurder binnen het kwartier (15 minuten) De Verhuurder op de hoogte te brengen. Indien het materiaal beschadigd is en De Verhuurder niet op de hoogte werd gebracht, dient De Huurder de schade te betalen (zie artikel 6.). Indien er wel een kennisgeving is, zal De Verhuurder De Huurder op de hoogte stellen van de te nemen maatregelen.

De Huurder is verantwoordelijk voor het goede onderhoud van materiaal en moet ervoor zorgen dat deze schoon en in goede staat wordt geretourneerd (bv. geen water meer in de kuip, …).

De Huurder zorgt ervoor dat het digitaal slot gesloten wordt.

Na het gebruik van het materiaal is De Huurder verplicht elke schade, gebreken en/of diefstal aan het materiaal terstond aan De Verhuurder te melden.

De Verhuurder kan ten allen tijde toegang tot het materiaal verschaffen.

 

Artikel 9. Verzekering 

-        Burgerlijke aansprakelijkheid

De Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat deze ter beschikking aan De Huurder zijn gesteld. Indien diefstal/schade/verlies van (een deel van) het materiaal zal de kost hiervan doorgerekend worden aan De Huurder. 

 

-        Persoonlijke ongevallen:

De Huurder van Paddle Share omvat ook een specifieke dagverzekering, deze dagverzekering zit verrekend in de prijs. De Bijzondere Voorwaarden zijn hieronder omschreven. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

Peddelsport Vlaanderen kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, stoffelijke schade, diefstal of verlies berokkend aan De Huurder door huurders of derden, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan de reservering bij Paddle Share.

 

Peddelsport Vlaanderen kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven door De Huurder van de veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen door De Verhuurder gegeven. 

Indien u niet kan zwemmen, kan u geen kajak/SUP huren bij Paddle Share.

Indien bij schadegeval of ongeval blijkt dat De Huurder onder invloed is van alcohol, drugs of zware medicatie, dan is De Huurder alleen en exclusief aansprakelijk voor de schade en/of het ongeval en alle gevolgen daaraan verbonden.

Minderjarige huurders (<18) mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder, voogd, of aangestelde begeleider, een kajak/SUP huren via Paddle Share.

In geval van diefstal of schade aan het materiaal veroorzaakt door een derde, is het de verantwoordelijkheid van De Huurder om aangifte te doen bij de politie van de plaats waar de diefstal/schade heeft plaatsgevonden en, zelfs in geval van een ongeval, gebruik maken van zijn eigen verzekering om vergoeding te verkrijgen van de door De Verhuurder aan De Huurder in rekening gebrachte kosten. De Verhuurder is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk en zal de kosten aan De Huurder in rekening brengen conform deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 11. Respect voor onze omgeving

Iedereen die een reservatie maakt bij Paddle Share en gaat peddelen hiervan dient het nodige respect op te brengen voor de natuur, de omgeving en alle bewoners. Huurders die deze regel niet respecteren kunnen door ons geweigerd worden bij een volgende reservatie.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht. 

Op alle door De Verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. 

  

Addendum

Boetes

Hieronder vindt u een prijslijst van het materiaal dewelke u verschuldigd zou zijn aan Peddelsport Vlaanderen in geval van verlies of diefstal van het materiaal. 

Paddle Share box

  • Kabel: €20 per kabel
  • iLOQ-slot: €400

 Kajaks 

  • Single kajak: €600
  • Duo Kajak: €800
  • Peddel: €50
  • Dopje: €7
  • Luchtzakken: €25
  • Losse onderdelen (zitjes, bouten, handvaten,…) aan marktconforme nieuwprijs

In geval van schade 

Wanneer er schade vastgesteld werd aan het materiaal – dwz niet aanvaard onder de noemer “normale gebruikersschade” – zullen de kosten op basis van bovenstaande tarieven doorgerekend worden aan De Huurder.  

 

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media